روز پخش زمان پخش
شنبه ساعت یازده شب
دو شنبه ساعت ده شب
چهارشنبه ساعت نه شب

 
 
 
روز پخش زمان پخش
شنبه ساعت هشت عصر
سه شنبه ساعت هشت صبح
پنجشنبه ساعت نه شب

 
 
 
روز پخش زمان پخش
شنبه ساعت ده صبح
دوشنبه ساعت پنج صبح
پنجشنبه ساعت یازده صبح

 
 
 
روز پخش زمان پخش
یکشنبه ساعت نه شب
سه شنبه ساعت یازده شب
جمعه ساعت ده شب

 
 
 
روز پخش زمان پخش
دوشنبه ساعت نه صبح
سه شنبه ساعت یازده صبح

 
 
 
روز پخش زمان پخش
یکشنبه ساعت یک ظهر
جمعه ساعت ده صبح
 
 
 
روز پخش زمان پخش
یکشنبه ساعت یازده صبح
چهارشنبه ساعت پنج بعد ازظهر