بنا به گفته نخست وزير انگلستان بوريس جانسون، تمامی مدارس در كليه مقاطع انگلستان از هفته اول سپتامبر بازگشايی ميشوند.