افراد در انگلستان می‌توانند تا سقف ١٢٥٠ پوند از سقف مالياتی شخصی سالانه خود را به همسر خود انتقال دهند. از شرايط اصلی اين طرح در آمد شما می‌باشد كه بايد كمتر از ١٢٥٠٠ پوند در سال و درآمد همسر بين ١٢٥٠١ تا ٥٠٠٠٠ پوند در سال باشد.