آرشیو میان برنامه های آیا میدانید

تولید و پخش از رادیو اینترنتی آوا

رادیو آوا رسانه ای مستقل بوده
و به هیچ گونه حزب، شبه حزب، گروه و دسته سیاسی تعلق ندارد