بزرگراه شماره یک استرالیا

آیا‌میدانستیدبزرگراهشمارهیکبهشبکه‌ایازبزرگراه‌هایپیراموناسترالیاگفتهمی‌شودکهاطرافاینقارهرافراگرفته‌اندوبهصورتیکحلقه،پایتختایالت‌هایاسترالیارابههممتصلمی‌کنند. طولبزرگراهشمارهیکاسترالیادرمجموعحدود۱۴٬۵۰۰کیلومتراستکهآنرادرجایگاهطولانی‌ترینبزرگراهجهانقرارمی‌دهد. کیفیتوزیرساختجادهدرطولمسیرطولانیبزرگراهیکمتفاوتاست. ازراه‌هایچندگانهدرمناطقپرجمعیتشهریگرفتهتالاین‌هایدوخطهدرمناطقدورافتاده‌ایهمانندنولاربورپلیندرطولبزرگراهشمارهیکاسترالیاقابلمشاهدهاست.