بزرگراه شماره یک استرالیا

آیا‌میدانستیدبزرگراهشمارهیکبهشبکه‌ایازبزرگراه‌هایپیراموناسترالیاگفتهمی‌شودکهاطرافاینقارهرافراگرفته‌اندوبهصورتیکحلقه،پایتختایالت‌هایاسترالیارابههممتصلمی‌کنند. طولبزرگراهشمارهیکاسترالیادرمجموعحدود۱۴٬۵۰۰کیلومتراستکهآنرادرجایگاهطولانی‌ترینبزرگراهجهانقرارمی‌دهد. کیفیتوزیرساختجادهدرطولمسیرطولانیبزرگراهیکمتفاوتاست. ازراه‌هایچندگانهدرمناطقپرجمعیتشهریگرفتهتالاین‌هایدوخطهدرمناطقدورافتاده‌ایهمانندنولاربورپلیندرطولبزرگراهشمارهیکاسترالیاقابلمشاهدهاست.

هند، یکی از کشورهای آسیای جنوبی

به نوشته وب‌سایت کجارو: هند (India) یکی از کشورهای آسیای جنوبی است و با ۱ میلیارد…