بزرگراه شماره یک استرالیا

آیا‌میدانستیدبزرگراهشمارهیکبهشبکه‌ایازبزرگراه‌هایپیراموناسترالیاگفتهمی‌شودکهاطرافاینقارهرافراگرفته‌اندوبهصورتیکحلقه،پایتختایالت‌هایاسترالیارابههممتصلمی‌کنند. طولبزرگراهشمارهیکاسترالیادرمجموعحدود۱۴٬۵۰۰کیلومتراستکهآنرادرجایگاهطولانی‌ترینبزرگراهجهانقرارمی‌دهد. کیفیتوزیرساختجادهدرطولمسیرطولانیبزرگراهیکمتفاوتاست. ازراه‌هایچندگانهدرمناطقپرجمعیتشهریگرفتهتالاین‌هایدوخطهدرمناطقدورافتاده‌ایهمانندنولاربورپلیندرطولبزرگراهشمارهیکاسترالیاقابلمشاهدهاست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *