جدول پخش برنامه‌ها

رادیو آوا رسانه مستقل که به هیچ حزب، شبه‌حزب، گروه و دسته سیاسی تعلق ندارد

شبنما: ۱:۰۰ بامداد

صبح بخیر: ۷:۳۰ صبح

اطلاعات هواشناسی انگلستان: میان برنامه‌های روزانه

اطلاعات هواشناسی ایران و جهان: میان برنامه های روزانه

آیا میدانید: میان برنامه های روزانه

لندن امروز: ۸ صبح

کجاهابریم: ۱۱ صبح

کجاهابریم: ۱۰ شب

زمزمه‌های شبانه: ۱۱ شب

شبنما: ۱:۰۰ بامداد

صبح بخیر: ۷:۳۰ صبح

اطلاعات هواشناسی انگلستان: میان برنامه‌های روزانه

اطلاعات هواشناسی ایران و جهان: میان برنامه های روزانه

آیا میدانید: میان برنامه های روزانه

کجاهابریم: ۱۱ صبح

لندن امروز: ۱ ظهر

کجاهابریم: ۱۰ شب

زمزمه‌های شبانه: ۱۱ شب

شبنما: ۱:۰۰ بامداد

صبح بخیر: ۷:۳۰ صبح

اطلاعات هواشناسی انگلستان: میان برنامه‌های روزانه

اطلاعات هواشناسی ایران و جهان: میان برنامه های روزانه

آیا میدانید: میان برنامه های روزانه

کجاهابریم: ۱۱ صبح

لندن امروز: ۶ عصر

کجاهابریم: ۱۰ شب

زمزمه‌های شبانه: ۱۱ شب

شبنما: ۱:۰۰ بامداد

صبح بخیر: ۷:۳۰ صبح

اطلاعات هواشناسی انگلستان: میان برنامه‌های روزانه

اطلاعات هواشناسی ایران و جهان: میان برنامه های روزانه

آیا میدانید: میان برنامه های روزانه

کجاهابریم: ۱۱ صبح

کجاهابریم: ۱۰ شب

زمزمه‌های شبانه: ۱۱ شب

شبنما: ۱:۰۰ بامداد

صبح بخیر: ۷:۳۰ صبح

اطلاعات هواشناسی انگلستان: میان برنامه‌های روزانه

اطلاعات هواشناسی ایران و جهان: میان برنامه های روزانه

آیا میدانید: میان برنامه های روزانه

لندن امروز: ۸ صبح

کجاهابریم: ۱۱ صبح

کجاهابریم: ۱۰ شب

زمزمه‌های شبانه: ۱۱ شب

شبنما: ۱:۰۰ بامداد

صبح بخیر: ۷:۳۰ صبح

اطلاعات هواشناسی انگلستان: میان برنامه‌های روزانه

اطلاعات هواشناسی ایران و جهان: میان برنامه های روزانه

آیا میدانید: میان برنامه های روزانه

کجاهابریم: ۱۱ صبح

لندن امروز: ۱ ظهر

کجاهابریم: ۱۰ شب

زمزمه‌های شبانه: ۱۱ شب

شبنما: ۱:۰۰ بامداد

صبح بخیر: ۷:۳۰ صبح

اطلاعات هواشناسی انگلستان: میان برنامه‌های روزانه

اطلاعات هواشناسی ایران و جهان: میان برنامه های روزانه

آیا میدانید: میان برنامه های روزانه

کجاهابریم: ۱۱ صبح

لندن امروز: ۶ عصر

کجاهابریم: ۱۰ شب

زمزمه‌های شبانه: ۱۱ شب